Narm Company Limited

Approach Your Business With Design

The Niche Mono Sales Office

สำนักงานขาย เดอะนิช โมโน ริมถนนบางนาตราด ใกล้เซนทรัลบางนา การออกแบบเน้นความต่อเนื่องจากการออกแบบ Lobby และ การออกแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท DB Studio เพื่อให้คนที่เข้ามาที่สำนักงานขายสามารถรู้สึกได้ถึงโครงการจริงที่เค้าจะซื้อ คงคอนเซป Monochromatic เอาไว้เช่นเดียวกับ Lobby

http://www.thenichecondo.com/mono/concept.php

Comments are closed.