Narm Company Limited

Approach Your Business With Design

Felice House

Felice House บ้านที่เน้นความท้าทายทางด้านของโครงสร้าง และรูปแบบหลังคา ที่ยังคงสามารถกันความร้อนได้ และยังคงรูปแบบที่ทันสมัย ห้องจัดงานขนาดใหญ่อยู่ที่ปลายสุดของสนามหญ้าที่เป็นทางลาดจากชั้น 1 ขึ้นไปสู่ชั้น 2 ทำให้สามารถนำส่วน service ทั้งหมดลงไปอยู่ด้านล่าง โดยที่ยังสามารถตอบสนองการใช้งานทั้งห้องอาหารและ ห้องจัดงานได้อย่างลงตัว

Comments are closed.