Narm Company Limited

Approach Your Business With Design

The Niche ID Sales Office

The Niche ID Sale office

เดอะนิช ไอดี โดยบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เป็น Phrase 2 ของโครงการเดอะนิช ลาดพร้าว 130 ซึ่งเน้นความเป็นธรรมชาติและสีเขียวของต้นไม้ เพื่อนำเสนอการพักผ่อนอย่างแท้จริง เราจึงนำเสนอ ผนังหญ้า Vertical Garden ผสมผสานกับกราฟฟิคและ คอนเซปของโครงการเดอะนิช ไอดี ให้ทั้ง 2 โครงการมีความต่อเนื่องกัน

The Niche ID Sale officehttp://www.thenichecondo.com/id/concept.php

 

 

 

 

 

Comments are closed.