Narm Company Limited

Approach Your Business With Design

Connection_D Design Study

นำเสนอการปรับปรุงอาคารโดยการเพิ่ม skin เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและทำหน้าที่เป็นส่วนตกแต่งอาคารไปด้วยในตัว จากอาคารพาณิชย์แบบเดิมๆ เพิ่ม skin เข้าไปทำให้เำกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ดูตื่นเต้น ทันสมัย โดยที่ยังคงสภาพของอาคารเดิมไว้ภายใน โครงสร้างที่ต่อเติมเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีน้ำหนักเบา เพื่อไม่ให้ไปเพิ่มภาระโหลดให้กับอาคารเก่ามากจนเกินไป

Comments are closed.